آسیاب برای بی کربنات سدیم

لاکتات سدیم

لاکتات سدیم تزریقی به عنوان منبع بی کربنات سدیم برای پیشگیری و درمان اسیدوز متابولیک خفیف تا متوسط در بیمارانی که برای مصرف داروها از راه خوراکی محدودیت دارند و روندهای اکسیداتیو سلولی در ...

اترك رد