اسامی معادن در زامبیا

به تعليق در آمدن عملیاتهای شرکت معادن مس موپانی در زامبیا

شرکت فرعی زامبیایی معادن مس موپانی وابسته به گلنکور پس از آنکه شرکت انرژی کاپربلت برقرسانی به محلهای آن در هر دو منطقه کیتوِه و موفولیرا محدود کرد عملیاتهایش در نواحی خاضی را در روز یکشنبه به ...

اترك رد