تعریف غذا ارتعاشی

صوت شناسی

صوت شناسی صوت پدیده ای است که از ارتعاش اجسام بوجود می آیدو به صورت موج در محیط مادی مانند هوا یا آب انتشار می یابد و به گوش ما می رسد و ما در دستگاه شنوایی خود آنرا با فعل انعلات فیزیولوژیک درک ...

اترك رد