هوا میکرو مرد چرخ

اشعار فردوسی | زیباترین شعرهای فردوسی در مورد علم و دانش ...

که بر چرخ کردی به دانش لگام *** شعر فردوسی درباره علم و خرد. چه ناخوش بود دوستی با کسی که بهره ندارد ز دانش بسی *** که بیکاری او ز بی دانشی است به بی دانشان بر بباید گریست *** شعر فردوسی در مورد ادب و خرد. شعر زیبای فردوسی در ...

اترك رد